ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⵔⵔⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15. ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ 2017-2018...
ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2017, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2017...
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵜⵉⵎⵉⴹ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ , ⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ...
ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ. ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵏ ⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷ ⵢⴰⴳⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵛⵛⵄⵉⵔ. ⴳ ⵜⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ : « ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ », ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵜⵉⵙⴰⵔⵡⵉⵏ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵔⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 24...
ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵖⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵍⵀⵉⵏⴷ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ » ⴰⴽⵡⴰⵙ 27 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2017 – 18 :00 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations