ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ » ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ 2001, ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ 2019 ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⴹⵕⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵔⵉⵙⵜ ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵓⵏ...
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴷ ⵉⵙⵖⴷⵛ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉⵔⵖⴰⵏⴷ ⵉⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⴷⵎⴰⵣ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⵊⵊⵉⵜ ⵜⵓⴷⵔⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵣⵣⵓ ; ⴰⴷ ⵉⴼⵔⴳ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵓⴼⴰⵏ.
ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵟⵟⴼ ⵙ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2019, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵕⵊ. ⵜⵓⵛⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ...
ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: “ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ”, ⵙⴳ 10 ⴰⵔ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵎⵏ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵎⵉⵥⵉⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵙⵜⵉⵏ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜⵉⵏ ⴰⴷ...

Pages

Covid-19