ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ

ⵜⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵏⴷⴰⵢⵉ ⴰⵛⵢⵓⵎ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⴳⴰⵔ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ, ⵜⵉⵎⵎⴰⴽⵉⵏ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⵢⴰⵏ...
ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵃⵢⴰ ⴱⵓⵇⴷⵉⵔ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵏⴰⴷⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵏⵉⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ. ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ. ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ...
ⴰⵢⵜⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵜⵎⴰ, ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ, ⴼⵍⵍⴰⵡⵏⵜ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵖ ⴷⵔⵓⵖ ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵖⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵓⵏⵉⴱ. ⴳⵉⵖ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴷⵏⵖ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵓⵏⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ...
ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ (ⴰⵣⴳⵣⵍ) ⵕⵕⴱⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵉⴱⵕⵉⵕ 2018 ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏⴳⴰ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ 2010. ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴳⵎ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵓⵔ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ. ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ...

Pages