ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ

« ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ » ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⵉⵕⵥⵎ ⵡⵉⵏⴰⵡ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ (ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ) ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵉⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⴰⵏⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵎⵉ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⵉⵎ ⵉⵎⴰⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ. ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵙ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴳ ⵉⴷⵉⵙ...
ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ. ⴰⴱⵙⵓⵔⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴳⴰ, ⵙ ⵜⵉⴷⵜ, ⵉⴽⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ. ⵏⵉⵙⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵔ ⵅⴼ ⵜⵍⵓⵖⵉ ⵏⵜⵙⴽⴽⴰⵍ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴷⴷⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵓⴷⵎ ⴰⵡⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ...
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ » ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ 2001, ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ 2019 ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⴹⵕⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵔⵉⵙⵜ ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵓⵏ...

Pages

Covid-19