ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ

ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: “ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ”, ⵙⴳ 10 ⴰⵔ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵎⵏ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵎⵉⵥⵉⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵙⵜⵉⵏ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜⵉⵏ ⴰⴷ...
ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵓⵙⵙⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 07 ⴰⵔ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ, ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ” ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵉⵙⵙⴰⵔⵎ...
ⵜⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵏⴷⴰⵢⵉ ⴰⵛⵢⵓⵎ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⴳⴰⵔ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ, ⵜⵉⵎⵎⴰⴽⵉⵏ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⵢⴰⵏ...
ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵃⵢⴰ ⴱⵓⵇⴷⵉⵔ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵏⴰⴷⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵏⵉⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ. ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ. ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ...

Pages

Covid-19