ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ

ⴰⵢⵜⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵜⵎⴰ, ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ, ⴼⵍⵍⴰⵡⵏⵜ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵖ ⴷⵔⵓⵖ ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵖⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵓⵏⵉⴱ. ⴳⵉⵖ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴷⵏⵖ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵓⵏⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ...
ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ (ⴰⵣⴳⵣⵍ) ⵕⵕⴱⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵉⴱⵕⵉⵕ 2018 ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏⴳⴰ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ 2010. ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴳⵎ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵓⵔ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ. ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ...
2013 ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴰⵔ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2013 ⴳ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵙ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵍⵖⴰⵙⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ...
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴷ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ (1900-1936): ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵟⴰⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵚⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ”, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 06 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2013 ⴳ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵜⵜ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵢⵜ ⵃⵎⵣⴰ, ⵉⴽ ⵜⵜ ⵉⵜ ⴰⵎⵔⵣⵉ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴱⴰⵢⵔⵓⵏ. ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ...
ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2010, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ...

Pages

Covid-19