ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵙⴰⴳⴰⵎⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ. ⵍⵍⴰ ⴰⵖ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴳⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵉⵖ ⵏⵥⵕⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ, ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵉⵜⵏⵜ ⵜⵜⵡⴰⵖⵏⵜ ⵙ ⵜⴷⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴳⴰⵎⵏ. ⵇⴰⵄ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙⵙⵏⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴳⴰⵎⵏ ⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⵉ...

Pages

Covid-19