ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷⵓ : « ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».
ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ , ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ , ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ », ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴽⴰⵔⵍⴰⵙ ⴽⴰⵙⵜⵉⵢⴰⵏⵓⵙ , ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⵙⵍⵓⵏ
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ l ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ , ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵚⵚⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ : ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ : ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019 – 15:00, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵉ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ», ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵓⵛⴷⵉ ⵎⵙⵓⵙⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⵉⵀⴰⵎ ⴱⵓⵍⵇⵏⴰⴷⵍ.
ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵏ », ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ. ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⵍⵍⴱ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001, ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ...

Pages