ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⴰⴳⴷⴰⵍ-ⵢⴰⴹ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ, ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵄⵏⴰⴳ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴰⵙⴰⵔⵉ ⵉⵏⵓ : ⴰⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ », ⴰⵙⵙ ⵏ 22-06-2021, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
ⵙ ⵓⵙⴼⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ , ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 2 3 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 , ⵙⴳ 4 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴷ ⴷⴰⵢⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ : ⵜⵉⵖⵔⵉ : ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵃⵏⵏⵓ ; ⵄⵉⵙⴰ ⵊⴱⴱⵓⵕ ; ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵓⵥⵀⵕ. ⴰⵙⵎⵖⵔ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵡⵉ - ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⴼⴰⵡⵣⵉ - ⵃⴰⵢⴰⵜ ⴱⵓⵜⵔⴼⴰⵙ ; ) ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ ( ⵙⴰⵄⵉⴷⴰ ⵍⴽⴱⵉⵔ - ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵟⵟⴰⵡⵚ -...
ⵙ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ, ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵛⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵔⴷⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ : « ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ : ⴰⵎⵉⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵏⵉⵜⵏ », ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⵓ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴰ ⵜⵜⵡⴰⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2021 ⵖⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ , ⵅⴼ « ⵢⵓⵜⵓⴱ » ⴷⵉ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.
ⵙⴳ ⵓⵚⴽⵓ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2971, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⴳ ⴰⴽ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵏⵏⵏⴰ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⴰⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ. ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵣⵔⴱⵏ, ⵉⵅⵅⴰⵏ. ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ...
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵉⵙⵇⵇⴰⵍⵏ ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ. ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵎ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴳⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ...

Pages

Covid-19