ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵉⵙⵇⵇⴰⵍⵏ ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ. ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵎ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴳⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷⵓ : « ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».
ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ , ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ , ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ », ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴽⴰⵔⵍⴰⵙ ⴽⴰⵙⵜⵉⵢⴰⵏⵓⵙ , ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⵙⵍⵓⵏ
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ l ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ , ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵚⵚⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ : ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ : ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019 – 15:00, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵉ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ», ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵓⵛⴷⵉ ⵎⵙⵓⵙⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⵉⵀⴰⵎ ⴱⵓⵍⵇⵏⴰⴷⵍ.

Pages

Covid-19