ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵓⵙⵙⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 07 ⴰⵔ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ, ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ” ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵉⵙⵙⴰⵔⵎ...
ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳⵔ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ; ⴽⵎⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⵙ ⵜⴱⴹⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴼⵓⵍⴽⵉ. ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵀⴰ ⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ. ⵓⵏⵛⴽ ⴰⴷ, ⴰⵔ...
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ , , ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵃⴰⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⵉⵜⵉⵏ: ⴰⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ”, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 9 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019 ⴳ 15 :00, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ . ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵇⵇⴰⴷ ⵜⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⵍⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ, ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵙⴳ 20 ⴰⵔ 21 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ », ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ, ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ, ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵥⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ », ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26 ⴷ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵙⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ...

Pages