ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵍⵍⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2010 - 16:30 - ⴰⵙⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⵄⵜ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2010- 20:30- ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷV ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: [ ⴰⵢⵎⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ] ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ 16:30 ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ –...
ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ad as ifrg Rbbi, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵍⵍⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2009, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 17 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2009 16:30 ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ - ⴰⵙⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵚⵓⵎⵄⵜ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ - ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ - ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ - ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ...
ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉⵕ) ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴳ 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2009. ⴰⵡⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⴷⴰⵜ. ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⵔ ⴷ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵣⵓⵏ ⵙⴰⵏⴰ ⵣⴰⵀⵉⴷ, ⵚⵚⴹⴹⵉⵇ ⵓⵕⵕⴰⵢⵚ ⴷ ⵙⵄⵉⴷ ⴰⴱⵔⵏⵓⵙ, ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ: ⵄⵉⵛⴰ...

Pages