ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⵍⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ, ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵙⴳ 20 ⴰⵔ 21 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ », ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ, ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ, ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵥⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ », ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26 ⴷ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵙⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵛⵓⵄⴰⵢⴱ ⴷⴷⴽⴽⵯⴰⵍⵉ, ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ, ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ : ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍⵉⵏ » , ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴷ16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 - ⵜⵉⴼⵔⵜ [doc] - ⵜⴰⴼⵔⴽⵓⴽⵜ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ [PDF] - ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ [PDF]
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔⴷ ⴷ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ”, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⴽⵜⵉⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵇⴷⵉⵎⵏ ⴷ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018 – 10:00,, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵉ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ », ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴷⵡⴰ ⴰⵟⴰⵄ. ⴰⴰⵍⵍⴰⵀ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ.

Pages