ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, ⵅⴼ « ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ». ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ. ⴰⴷ ⴳⵉⵔ ⴰⵎⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⴷ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⴳ...
« ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ » ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ (ⵓⵏⴳⴰⵍ) ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰ ⵏⵏⴰⵊⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵡⴰⵏⵉⵎ (ⵉⵎⵔⵣⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 – 15 :00, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ. ⴰⵏⴰⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰ ⵎⵓⵍⵉⵚ, ⵙⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ, 15:00, ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵍⵍⴰ ⵙⵄⵉⴷⵉ “ⵅⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ”. ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵡⵕ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⴳⵯⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ, 15:00, ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵍⵍⴰ ⵙⵄⵉⴷⵉ “ⵅⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ”. ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵡⵕ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⴳⵯⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⵜⵉⵔⵛⵉ ⴷ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ », ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ : ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴱⵓⴹⵉⵍⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴳ ⵉⵎⵕⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⴰⵙⵉⴳⴰⵏ) ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵏ ⵉⵍⵖⴰⵙⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵓⵅⵕⵉⵚ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⴳ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, ⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ - 15 :00.

Pages