ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⵜⵉⵔⵛⵉ ⴷ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ », ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ : ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴱⵓⴹⵉⵍⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴳ ⵉⵎⵕⵥⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⴰⵙⵉⴳⴰⵏ) ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵏ ⵉⵍⵖⴰⵙⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵓⵅⵕⵉⵚ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⴳ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, ⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ - 15 :00.
ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵄⵉⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⵉⵎⵥⵕⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ », ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ, ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ (ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ), ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ : ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉ ⴱⵉⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵏ ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ », ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26 ⴷ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵙⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ...
ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵕⵎⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1960. ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ...

Pages