ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ : ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉ ⴱⵉⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵏ ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ », ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26 ⴷ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵙⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ...
ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵕⵎⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢⴰⵟ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1960. ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴳⵓ : « ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⵣⵉ 9 ⵏ ⵣⵉⴽ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵕⴱⴰⵟ.
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 9 ⵎⴰⵕⵚ 2018 – 15 : 00, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ 2968/2018 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵍⴼⵉⵣⴰⵣⵉ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ : ⴰⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ». ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ - ⴰⵙⴱⵔⵔⴽ - ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ ⵉⵛⵛⵓ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ - ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ...
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ) , ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵎⴰⵕⵚ 2018, 15 :00, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⵜⵓⵙⵙⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ». ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴱⵏⵙⵓⴽⴰⵙ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ 5 ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ.

Pages