ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵢ

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵙⴽⵏⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ : ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵥⵉⵥ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⴼⵔⴰⵏ ⵙ ⵉ ⵙ ⵜ , ⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ , ⵏ ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵟⴰⵢⴼⵉ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, 2016. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ 1205 ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵢⴰⵎⵓ ⵙⵉⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⵜⵔⵉⵙ ⴱⵓⵏⵢⵓⵏ ; ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⴷⵉ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵓⵎⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⴳ, ⵜⴰⴽⴽⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ», ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⵖⴰ 16:30, ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ,
ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ. ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⴷ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴳⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵉⵎⵔⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙⵅⵓⵚⵚⴰⵏⵉⵏ : ⴰⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⵓⵖⵓⵍⵉⵏ , ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 14 ⴷ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⵉⴱ 2017 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ [ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ]
ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, 15 :00, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ) : « CULTURE IMMATERIELLE, EXPRESSIONS ARTISTIQUES AMAZIGHES DU MAROC », ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ : - ⵉⴳⵯⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ : ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵥⴹⵓⴹ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ ; - ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵓⵅⵕⵉⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ...
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⵔⵔⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15. ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ 2017-2018 ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵅⴼ « ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ».

Pages