ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ

ⵎⴰⵅ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ?

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⵡⴹ : ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴷ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⴷⴰ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵏⵖ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵖⵎⵔⵉⵡⵉⵏ : ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ, ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵖⵙ, ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ…

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵙⴰⵜⵎ:

  • ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ, ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ;
  • ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴽⵯ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴱⵓⵔⵣⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⵏⵏⵖ.

ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴳⵎ ⵙⴳ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⴷ ⵓⵔⵥⵓⵎ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ.

ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ PDF, ⵎⴽ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⴰⴳⵎⴻⵎ.