ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ : ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ1960. ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ  ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷ...

ⵉⵥⴹⴰⵕ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⵙ  ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⴽⵔ  ⴰⴷ  ⵉⵙⴷⵓⵙ  ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵙ  ⵜⵓⴳⵜ  ⵏ  ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ  ⴳ  ⵜⴳⵎⵉ  ⵏ  ⵓⵔⵣⵣⵓ  ⴷ  ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ  ⵏ  ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ  ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⵖⵓⵔ  ⵜⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,  ⴽⵔⴰ  ⴳⴰⵏ  ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ  ⵏⵏⵙ  ⴷ  ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ  ⵏⵏⵙ.

ⴰⵔ  ⴰⵖ  ⵢⴰⴽⴽⴰ  ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ  ⴰⴷ  ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ  ⵅⴼ  ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⴷ  ⵉⵜⵜⵃⵉ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ...

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵥⵉⵥ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ- ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵟⴰⵢⴼⵉ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, 2016, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ 1205 ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵢⴰⵎⵓ ⵙⵉⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ  ⴱⴰⵜⵔⵉⵙ ⴱⵓⵏⵢⵓⵏ ; ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⴷⵉ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ  ⵓⵎⵉ ⵢⵓⵔⴰ  ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ...

« ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ » ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ. ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵉⵜⵇⵇⵍⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⴱⵖⵉⵔ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵔ ⵙ ⴽⵕⴰⵟⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔⵙ  ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ...

Covid-19