ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ. ⴷⴰ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵉⵏⴰ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ ⵉⵙⵙⴽⴹⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵙⵜ, ⵃⵉⵏⴰ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵢ ⵉⵕⵥⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ, ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵎⵎⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵚⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵓⵣⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵓⵣⴰⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵥⵉⵍⵉⵟⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴰⵙⴰⵍⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ, ⴰⵔ ⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴷⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⴷⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ…...

ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ : ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ1960. ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ  ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷ...

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972, ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵏ ⵙⵍⵍⴰⵡⵏⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵏⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ....

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵥⵉⵥ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ- ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵟⴰⵢⴼⵉ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, 2016, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ 1205 ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵢⴰⵎⵓ ⵙⵉⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ  ⴱⴰⵜⵔⵉⵙ ⴱⵓⵏⵢⵓⵏ ; ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⴷⵉ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ  ⵓⵎⵉ ⵢⵓⵔⴰ  ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ...

ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴱⵉⵔⵓⵏ. ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ (1973-1988). ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰⵖ, ⵢⴰⵎⵓ ⵙ...

Covid-19