ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⴰⵙⵜⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⵉⴼⵍⵜ


 

ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ. ⴷⴰ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵉⵏⴰ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ ⵉⵙⵙⴽⴹⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵙⵜ, ⵃⵉⵏⴰ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵢ ⵉⵕⵥⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ, ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵎⵎⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵚⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵓⵣⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵓⵣⴰⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵥⵉⵍⵉⵟⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴰⵙⴰⵍⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ, ⴰⵔ ⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴷⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⴷⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ… ⵓⵎⵉ ⵜⵎⵎⵓⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵕⵥⵉⵏⵜ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵃⴰⵔⴰⴱⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵚⴹⵕⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵍⴼⴰⵜⵡⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⵉⴼⵍⵜ, ⴷⴰⵢ ⵏⴱⴱⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⴷⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⴼⴰⵏⵜ… ⵎⵉⵏ ⵜⵅⵙ ?

 

 

ⴰⵏⵄⴰⵇ ⵖⴰ ⵛⴰⵎⴰⵍ


 

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972, ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵏ ⵙⵍⵍⴰⵡⵏⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵏⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ. ⵉⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⴳⴳⵯ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⴷ ⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴽⴽⴰⵏ.

 

 

ⵜⵉⵏⴼⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ))


 

ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴱⵉⵔⵓⵏ. ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ (1973-1988).

 

 

Essais de politique et d'aménagement linguistiques


 

ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ : ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ1960. ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ  ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵍⴽⵎ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ⴷ ⵓⴳⵔⵉⵡ ⵓⵥⴽⵉⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

 

Pages

Covid-19