ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵥⵉⵥ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ- ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ


 

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵥⵉⵥ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ- ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵟⴰⵢⴼⵉ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, 2016, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ 1205 ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵢⴰⵎⵓ ⵙⵉⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ  ⴱⴰⵜⵔⵉⵙ ⴱⵓⵏⵢⵓⵏ ; ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⴷⵉ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ  ⵓⵎⵉ ⵢⵓⵔⴰ  ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ  ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵉⵜ  ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ  ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵟⴰⵢⴼⵉ ⴳ 1991 . ⵎⴰⵛⴰ, ⵢⵓⴳⵔ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟⵉ:

 

 

ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ-ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ- ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ


 

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵉⵜⵇⵇⵍⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⴱⵖⵉⵔ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵔ ⵙ ⴽⵕⴰⵟⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔⵙ  ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵎⵏⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴳ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.  

 

 

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


 

ⵉⵥⴹⴰⵕ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⵙ  ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⴽⵔ  ⴰⴷ  ⵉⵙⴷⵓⵙ  ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵙ  ⵜⵓⴳⵜ  ⵏ  ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ  ⴳ  ⵜⴳⵎⵉ  ⵏ  ⵓⵔⵣⵣⵓ  ⴷ  ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ  ⵏ  ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ  ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⵖⵓⵔ  ⵜⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,  ⴽⵔⴰ  ⴳⴰⵏ  ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ  ⵏⵏⵙ  ⴷ  ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ  ⵏⵏⵙ.

 

 

ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ


 

« ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ » ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ. ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

 

Pages

Covid-19