ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ


 

« ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ » ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ. ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

 

ⴰⵢⵜ ⵃⴷⵉⴷⴷⵓ


 

ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵅⵔⴷⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵃⵍⴰⵏ, ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ : ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵕⵏ.  ⵍⵍⴰ ⵉⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ  ⵜⵎⵥⵕⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ  ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵢⴰⵏ, ⴰⵎ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵃⴷⵉⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵉⵛⵛⴰⵕⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ, ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵀⵓⵎⵎⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ.

 

 

Action collective en milieux amazighes


 

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵉⵎⵄⴰⵍⴰ ⴰⴽⴷ ⵇⴰⵃ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ, […], ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵉ ⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴽⵎⵓⵔⵏ, ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.

 

 

ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴳⵎⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ. ⵍⵍⵓⵃ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵍⵓⴽⵜ.


 

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⵉ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵢⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴷⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵓⴽⵜ, ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵖⵍ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴼⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ : ⵉⴷ ⵓ ⴽⵏⵙⵓⵙ ⴷ ⵉⴳⵯⵟⵟⴰⵢ.

 

 

Pages

Covid-19