ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


 
,

ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷⴳ ⵓⵚⴽⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

 

Pages

Covid-19