ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

المدارس العتيقة بالمغرب: دور القبائل في التدبير والتمويل


 

ⵉⴳⴰ  ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ  ⵏ  ⵓⴷⵍⵉⵙ  ⴰ  ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ  ⴷⴳ  ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ  ⵅⴼ  ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ   ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴳⵔ  ⵜⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ  ⴷ  ⵓⵎⵏⴰⴹ  ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⴰⵇⵇⴰ  ⵄⴰⴷ  ⵍⵍⴰⵏⵜ,  ⴷⴳ  ⵉⵎⵏⴰⴹⵏ  ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ  ⴷⴳ  ⵢⵉⴳⵔ  ⵏ  ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ  ⴷ  ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵎ  ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵏ  ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ  ⴷ  ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ  ⴷ  ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ  ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⵏ. ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ  ⵏ  ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ  ⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵉⴳⴰⵏ  ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵏ  ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵃⵙⵙⵓ, ⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ  ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ  ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ  ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⵉ  ⵜⵓⵙⵙⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⵔⵎⵜ.

 

 

ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


 

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ « ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⴷⴰⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵣⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ  (ⴰⵕⵕⵓⴹ, ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ…), ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⴳⵍⴰⵏⵣⵉⵜ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵥⵕ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵉⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

 

 

ⵜⴰⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ


 

 ⵜⴰⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ » ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴳⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934, ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

 

 

ⵜⵉⵏⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ


 

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵙ ⵙⵜⵉⵖ ⵜⵏⵜ ⵣⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ. ⵓⵔⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉⵛⵏⵄⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⴷⵉ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳⵏ ⴷ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵙ ⴰ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ.

 

 

Pages