ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

المخطوط الأمازيغي في المجال السوسي ، شرح منظومة " تزناﯕت" للحسن التاموديزتي، دراسة وتحقيق وتعريب محمد الهاطي .


 

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ  ⵓⴷⵍⵉⵙ  ⴰⴷ  ⴰⴼⴰⴷ  ⴰⴷ  ⵉⴳ  ⴰⵢⴷⴰ   ⵏⵏⵖ   ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ  ⴷⴷⵓ  ⵏ  ⵉⵥⵉⵥⴰⵕⵏ  ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⴰⵛⴽⵓ  ⵉⴳⴰ  ⵢⴰⵏ  ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ  ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ  ⵏⵏⵖ  ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ  ⵍⵍⵉ  ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵏ  ⵙ  ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ  ⵓⵎⵢⴰⴳⴰⵜ.
ⵉⵇⵇⴰⵏ  ⴷ  ⴰⵙⵙⴰ   ⴰⴷ  ⵙⵔⵙ  ⵏⵓⵔⵔⵉ, ⵍⵍⵉⴳ  ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵔⴰⴽ  ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ  ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵎⵎⵓ  ⴳⴳⵓⵜⵏ  ⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ  ⵏⵏⵙ ⵎⵎⴽⵛⴰⵎⵏ.

 

 

التطور الحضري لوليلي من الفترة المورية (الأمازيغية) إلى الفترة الإسلامية مساهمة في دراسة مدن المغرب القديم


 

ⵜⴳⴰ  ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ  ⵏ  ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ  ⵢⴰⵜ  ⴳ  ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ  ⴱⴰⵀⵔⴰ  ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⴳ  ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ  ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ  ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ. ⴰⵔ  ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ  ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ  ⵜⴰⵙⵎⴷⵉⵏⵜ  ⵓⵔⴷ ⵙⵔⵏⵖ ⵜⴽⴽⵉ ⴱⵕⵕⴰ.ⵢⵉⵡⵙ  ⵉ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ  ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴳⵔⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ , ⵖⵎⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵜⴳⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵉⴼⵓⵙ ⵏ  ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ  ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ  ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⴽⴽⵉⵏⵜⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔⵏ  ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⵉⵜⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ  ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏⵙ.

 

 

ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ. ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴼⵙⴰⵢⵜ


 

ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵎⵛ ⴳⴰⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⴰⴷ.  ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⵖⵜ.
 

 

 

المدارس العتيقة بالمغرب: دور القبائل في التدبير والتمويل


 

ⵉⴳⴰ  ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ  ⵏ  ⵓⴷⵍⵉⵙ  ⴰ  ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ  ⴷⴳ  ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ  ⵅⴼ  ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ   ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴳⵔ  ⵜⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ  ⴷ  ⵓⵎⵏⴰⴹ  ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⴰⵇⵇⴰ  ⵄⴰⴷ  ⵍⵍⴰⵏⵜ,  ⴷⴳ  ⵉⵎⵏⴰⴹⵏ  ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ  ⴷⴳ  ⵢⵉⴳⵔ  ⵏ  ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ  ⴷ  ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵎ  ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵏ  ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ  ⴷ  ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ  ⴷ  ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ  ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⵏ. ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ  ⵏ  ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ  ⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵉⴳⴰⵏ  ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵏ  ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵃⵙⵙⵓ, ⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ  ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ  ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ  ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⵉ  ⵜⵓⵙⵙⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⵔⵎⵜ.

 

 

Pages

Covid-19