ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


 

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ « ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⴷⴰⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵣⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ  (ⴰⵕⵕⵓⴹ, ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ…), ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⴳⵍⴰⵏⵣⵉⵜ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵥⵕ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵉⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

 

 

ⵜⴰⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ


 

 ⵜⴰⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ » ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴳⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934, ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

 

 

ⵜⵉⵏⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ


 

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵙ ⵙⵜⵉⵖ ⵜⵏⵜ ⵣⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ. ⵓⵔⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉⵛⵏⵄⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⴷⵉ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳⵏ ⴷ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵙ ⴰ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ.

 

 

ⵜⴰⵙⴷⴷⵉⵜ


 

ⵜⵉⵏⴰ ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⴽⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⴱⴰⵙⴰⵏ : ( ⵜⴰⵙⴷⴷⵉⵜ, ⵓⵎⵉⴳ ⵏ ⵎⵓⵏ ⵚⴰⵏ ⵎⵉⵛⵉⵍ, ⵙ ⵏⵏⵊ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ). ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵕⴳⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ1876 ⴷ1884. ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵉⵙⴼⵉⵔⵙ ⵎⵓⴱⴰⵙⴰⵏ. ⵜⴻⵜⵜⴳⵍⴰⵎ « ⵜⴰⵙⴷⴷⵉⵜ» ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ ⵏ « ⵙ ⵏⵏⵊ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ» ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵥⵕ ⵙ ⵢⵉⴹ ⴷ ⵥⵥⴳⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⵔⵎⴰⵙ ⵉ ⴷⴰⴳⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉ ⴷⴰⴳⵙ ⵉⴼⴼⵔⵏ. ⴷⴳ « ⵓⵎⵉⴳ ⵏ ⵎⵓⵏ ⵚⴰⵏ ⵎⵉⵛⵉⵍ» ⵏⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵖⵔ ⵓⴼⵓⵍⴽⵍⵓⵕ ⴰⵏⵓⵔⵎⴰⵏⴷⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵎⵔⵡⴰⵢ ⵜⴽⵏⵏⴰⴹ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴽⵓⵏ.

 

 

Pages

Covid-19