ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵜⵉⴳⵓⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ


 

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⴷⴰⴳⵙ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵢⵔⴰⵜⵏⵜ ⵛⴰⵕⵍ ⴱⵓⴷⵍⵉⵔ ⴰⴷⵓ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵉⵡⴰⵏⵜ. ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⵜⵏⵜ ⵣⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵄⵔⴱⵉ ⵎⵓⵎⵎⵓⵛ. ⵜⵕⵥⵥⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵀⵡⵡⴰⵏⵏ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ.

 

 

ⴽⴰⵍⵉⵍⴰ ⴷ ⴷⵉⵎⵏⴰ


 

ⵖⴰⵔⵙ ⵖⵔ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⴽⴰⵍⵉⵍⴰ ⴷ ⴷⵉⵎⵏⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⵅⵅⵓ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⴰⴳⵙ ⵜⵉⵏⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ. ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵄⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵜⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵥ.
ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵓⵖⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵖⵔ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴰ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⴱⵖⵔⵏ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

 

ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵍⵉⵏ


 

ⵉⴳⴰ  ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ  ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ  ⵏ  ⵓⵙⵓⵖⵍ  ⵏ  ⵎⵔⴰⵡⵜ  ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ  ⵜⵓⴳⵣⵉⵍⵉⵏ,  ⵙⴳ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ  ⵙ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.  ⴳⴰⵏⵜ  ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ  ⴰⴷ  ⵜⵓⴳⵣⵉⵍⵉⵏ,  ⵢⴰⵏ  ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ  ⵉⵍⴰⵏ  ⴰⴷⴷⵓⵔ  ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ  ⴳ  ⵜⵙⴽⵍⴰ  ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ,  ⵉⵙⵎⵓⵏ  ⵜⵏⵜ  ⵎⴰⵙⵙ  ⵅⵡⴰⵏ  ⴷⵉ  ⵜⵉⵎⵓⵏⵉⴷⴰ  ⴳ  ⵜⴰⵙⵓⵜ  ⵜⵉⵙⵙ  ⵙⴰ  ⴷ  ⵎⵔⴰⵡ,  ⴳ  ⵓⴷⵍⵉⵙ  ⵏⵏⵙ  « ⴰⵎⴷⴷⵓⵔ  ⴷ  ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ  ⵏ  ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ».

 

 

ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ


 

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ « ⴰⵙⵏⵓⵙ ⴰⵡⵔⵢⵓⵙ » ⵏⵉⵖ « ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ » ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⵉ ⵉⵙⵙⴷⴷⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⴰⵔⵉⵙⵜⵓⵇⵕⴰⵟⵉ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜ ⴰⴳⵣⵣⵏ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⵖⵢⵓⵍ ⴰⵍ ⵓⵎⵓ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ, ⴽⴽⵉⵏⵜ ⵅⴰⴼⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵙⴰⵍ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰ, ⵊⵊⵉⵏⵏ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵏⴼⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⴼⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⵉⴹⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵏⵄⵏ.

 

 

Pages

Covid-19