ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ


 

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ « ⴰⵙⵏⵓⵙ ⴰⵡⵔⵢⵓⵙ » ⵏⵉⵖ « ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ » ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⵉ ⵉⵙⵙⴷⴷⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⴰⵔⵉⵙⵜⵓⵇⵕⴰⵟⵉ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜ ⴰⴳⵣⵣⵏ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⵖⵢⵓⵍ ⴰⵍ ⵓⵎⵓ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ, ⴽⴽⵉⵏⵜ ⵅⴰⴼⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵙⴰⵍ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰ, ⵊⵊⵉⵏⵏ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵏⴼⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⴼⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⵉⴹⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵏⵄⵏ.

 

 

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


 

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵎⵎⴰⵥⵥⵍ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⴰ. ⵉⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵍ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⵉⴷⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ.

 

 

ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ


 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ  ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ2014.

 

 

ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ


 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ  ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ2014.

 

 

Pages

Covid-19