ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ


 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ  ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ2014.

 

 

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ


 

ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ  ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷⵉ ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵜⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⵉ 2004, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵄⵔⵎⴰⵏⵏ.

 

 

ⴰⵎⵙⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


 

« ⴰⵎⵙⵙⴼⵜⵉ » ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ  ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵉⵙⵙⴼⵙⵉⵙⵏ ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴰⴽⵯ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴰⴷⴷⴰⴳ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵏⵖ ⴷⴰ ⵏⴼⵔⵔⵓ ⴰⵙⵉⵔⵎ.

 

 

La culture amazighe. Réflexions et pratiques anthropologiques du temps colonial à nos jours


 

ⵣⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ  ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ  ⴰⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰ, ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵜⵉⴳⵜ  ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵥⵕⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵜⵏⴳⵉ ⵜⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⵡⵉⵏⴳⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⴷⵔⵓⵙⵉⵏ  ⵏⵖⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵣⴰⵖⵉⵏ. ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉ  ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴼⵍⵏ ⵉ ⵉⴼⴰⵙⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏⵖⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⵃⵢⵓ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ. ⵡⵏⵏⴰ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⴷⵖⵉ, ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉⵜ ⴰⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰ.

 

 

Pages

Covid-19