ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

Le Caïd Najem


 

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵙⵓⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴼ ⵢⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴼⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⵎⵉ.
ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⵏⵏⴰⵊⵎ ⴰⵅⵚⴰⵚⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⵇⵔⵢⴰⵏ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵎⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴰⴼⵉⴹ.
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ (1912), ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⴼⵓⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⵢⴰⴹ.

 

 

ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵜⵔⵉ


 

« ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵜⵔⵉ » ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏⵏⵉ ⵖⴰ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ 33 ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵍⴰⴼⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ.

 

 

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⵓⵏⵉ


 

ⵜⵙⵎⵓⵏ « ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⵓⵏⵉ » ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ. ⵓⵔⵉⵏ ⵜⵏⵜ ⵛⴰ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ.
ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵅⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.
ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵏⵙⵜⵉ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⵏⴽⴷ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵖⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ.

 

 

ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ


 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ: ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⴷ ⵢⵉⴼⴽⵔ.
ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⴷ ⵢⵉⴼⴽⵔ, ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⴱⵓⵎⵃⵏⴷ, ⵜⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵛⵛ ⴷ ⵓⵖⵔⴷⴰⵢ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ  ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵅⴰⴼⵙⵏⵜ ⵣⵓⵏⴷ : ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

 

 

Pages

Covid-19