ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ

ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: “ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ » ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵎⴰⵕⵚ, ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ. ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙⴳ 1977, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴰⴷ. ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴷⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵓⵙⴽⵉⵍ ⵏⴳⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⴳ ⴰⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ. ⵉⵙⵓⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼ, ⴷ ⵓⴻⵓⵣⵣⵔ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵉ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⵉⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⴰⴹ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ,...
ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 19 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴰⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵢⵓⴼⴰ ⵣⴳ ⵜⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ » ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 19 ⵏ ⵉⴰⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵓ ⵊⴷⵉⵔ, ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵜⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴰⵔⵉⴼ ⵅⴼ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉⵙⴱⴷⴷⵏ, ⵉⵙⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⴰ ⵉⴷⵉ ⵉⵏⵀⵍⵍⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⴷⵉ ⵖⴰ ⵉⵍⵉ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. ⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵉⵙⴳⴰⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 08 ⴷ 09 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019.
ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ 15 ⴰⵜ 19 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018. ⴳ ⵓⵖⴰⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵣⵣⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏⵏⵙ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ :...
ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴳ 16 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏⵖ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ». ⴰⵙⵎⵖⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵉ ⴰⴽⵯ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⴹⵉⵎⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 2 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵏⵏⵉⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵥⵓⵏⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵕⵉⵕⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ. ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵅⴼ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵖⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ...
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ. ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵏ ⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵓⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⴰⴳⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵛⵛⵄⵉⵔ. ⴳ ⵜⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - 16 :00, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴷ 2960, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2010, ⵙⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⵢⴰⵏ ⵉⵡⵉⵣ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵎⴷⵔⵣ. ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⴰⵏⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⴷⵔⵓ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵔⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏⵖ ⵉⴹ ⵏ...
ⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: 2959 ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⵊⵊⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳ^ⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2009. ⵢⵉⵡ¨ⴹ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2959 (2009 JC - 1429 H). ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏⵖ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵉⴳⵣⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵔ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵛⵉⵏ ⴰⴼⵜⵜⴰⵍ ⵏⵖ ⵜⴰⴳⵯⵍⵍⴰ ⵏⵖ ⵉⵔⴽⵎⵏ... ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⴹ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙⴳ...
Covid-19