ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⵓⴷⵜ

 2005
   • 4 ⴰⵔ 6 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ  ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ
     ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ.
   • 22 ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⴰⵜ ⵏ
     ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2004.
   • 6 ⴷⵓⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴰⵏ.
 2006
   8 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ  ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⴹⵜ.
   • 15 ⵎⵣⵕⵚ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ⵏ ⵉⵊⵏⵢⵓⵕⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.
   • 21 ⵎⴰⵕⵚ : ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 16 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ
      ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
      ⵏ 2005.
   • 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵏⴱ ⵣⵓⵀⵕ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
   • ⵙⴳ 25 ⴰⵔ 28 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵕⵢⵓ.
 2007
   25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ
      ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ - ⵕⵕⴱⴰⴹ.
   • 8 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ.
   • 30 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 23 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.
   • 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ
     ⵉⵙⵍⵍⵉⵡⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ (ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴳ ⵉ ⵉⴷⵖⴰⵔⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵣⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵄⵣⵉⵇ.
   • 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⴰ  ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.
   • 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ.
   • 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
     - 2006.
   • ⵙⴳ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⵔ 2 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ.
   • ⵙⴳ 26 ⴰⵔ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 12 ⴷ 13 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ « ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉ.
   • 14 ⴷ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 27 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
2008
   • 13 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ
   • 14 ⵎⴰⵕⵚ :    ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 6 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
   • 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ
      - ⴼⴰⵙ- ⵙⴰⵢⵙ.
   • 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⵏⵙⵍⵎ - ⵉⴽⵙ ⵓⵏ ⴱⵔⵓⴱⴰⵏⵙ.
   • 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ - ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ- ⴷⵔⴰ-
      ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.
   • 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ - ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⵢⴰ.
   • 6 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵚⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ
      ⵜⵉⵏⴼⴷⴳⴰⵏⵉⵏ - ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ.
   • 10 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ.
   • 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵉⵔⵙⵏ
      ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - 2007.
   • 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵛⴽⴽⴰⵔⵉⵏ 14000 ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ « ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵛⴽⴽⴰⵔⵉ » ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⵙⵎⴰⵕⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.
   • 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵊⴰⴽ ⴱⵉⵔⴽ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵉⵏ -
      ⵕⵕⴱⴰⴹ.
   • 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

Pages