ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⵓⴷⵜ

 2009
   ⵙⴳ 5 ⴰⵔ 9 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ ⵙⴳ 19 ⴰⵔ 23 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⵜⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 23 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 13 ⴰⵔ 22 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⵓⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵔ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵜⴰⵡⴰⵍ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ.
   • ⵙⴳ 23 ⴰⵔ 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ  ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵜⵜⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 8 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ
   • ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 20 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ  ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 20 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • ⵙⴳ 23 ⴰⵔ 28 ⵎⴰⵕⵚ ⴷ ⵙⴳ 6 ⴰⵔ 10 ⵉⵕⵉⵔ : ⵜⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 17 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⵏⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⵍ - ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ.
   • 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.
   • 24 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
   • ⵙⴳ 27 ⴰⵔ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • ⵏⴳⵔ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷ 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.
   • 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⴻ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ - ⵕⵕⴱⴰⴹ.
   • 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⵜⴰⵡⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.
   • 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⴽⵍⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ - ⵕⵕⴱⴰⴹ.
   • ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵕⵢⵓ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ
      - ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.
   • 20 ⴰⵔ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ « ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ » ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵢⵓⵏⴼⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
     ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ».
   • 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴽⵜⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ
      ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008.
   • ⵙⴳ 26 ⴰⵔ 30 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ 2009/2010.
   • ⵙⴳ 8 ⴰⵔ 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • ⵙⴳ 9 ⴰⵔ 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⴰⵕⵢⵓ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
     ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.
   • ⵙⴳ 7 ⴰⵔ 11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.
 2010
    5 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
    ⵙⴳ 11 ⴰⵔ20 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⵓⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⴰⵔⴰⵡ ⴷ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ.
    28 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ  ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ.
    12 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ.
    28 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.
    12 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ  ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ.
    ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵓⵏ  ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
    ⵙⴳ 8 ⴰⵔ 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴱⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
       ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
    23 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ - ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵚⵍⴰ-ⵥⵎⵎⵓⵔ-
      ⵣⵄⵉⵔ.
    ⵙⴳ 24 ⴰⵔ 25 ⵏⵢⵓⵏⵢⵓ: ⵜⴰⵡⴰⵍ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
    13 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ 2010/2011 ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙⵙ ⵍⴼⴰⵙⵉ.
    16 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵙ
       ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
    16 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵙ ⵜⵉⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
       ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009.
    30 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ - ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⵢⴰ.
    12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ.
    10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ.
2011
   13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
   28 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ «  ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ » ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ » ⵙ
     ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵔⵉⴷⴰ ⵛⵀⴱⵓ, ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
   ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 20 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ.
   23 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ.
   9 ⵎⵕⵚ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ - ⴰⴳⴷⴰⵍ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.
   • 9 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 11 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ 9 ⵎⴰⵕⵚ 2011 ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ « ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ».
   • 15 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 24 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⴷⵔⵉⵙ ⴱⵏⵣⴽⵔⵉ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
   • 25 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ «  ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ » ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 7 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⴼⵜ ⵅⴼ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ  ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
   • 3 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵅⴼ « ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ».
   • 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ « ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵡⵙⵄⵏ », ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
     ⵜⵉⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜⵉⵏ. ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵔⴰⵕⵢⵓ.
   • 18 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ » ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
      ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ.
   • 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ «  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ », ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵄⵓⵕⵕⴱ.
   • 28 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ : «  ⴰⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵎⵓⵏⵜ.
   • 30 ⵎⴰⵢⵢⵓⵉ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ : « ⴰⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴱⵓⵄⴱⵉⴷ.
   • 22 ⵢⵓⵍⵢⵓ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ 2011.
   • ⵙⴳ 12  ⴰⵔ 15 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ
     ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ 2010.
   5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ ⴰⴷ ⵉⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ, ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵅⴼ  ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵏⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
   • 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ.
 2012
   27 ⵉⵏⵏⴰⵢⴻ : ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ.
   10 ⴰⵔ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵙ.
   21 ⴱⵕⵢⵕ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵚⴼⵕⵓ.
   23 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011.
   6 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ  ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ
     ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⴳⴳⴰ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ.
   30 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵢⵓⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ
     ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ  ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
   27 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ  ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ  ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ - ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ
      ⵙⵍⵉⵏ ⴳ ⴱⵏⵉⵎⵍⵍⴰⵍ.
   31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ  ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵅⴰⵡⴰⵢⵏ.
   10 ⴽⵟⴱⵕ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ « ⵎⵉⴽⵕⵓⵚⵓⴼⵜ » ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ « ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ 8 » ⴳ ⵜⵍⵍⴰ
      ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⵙⵍⵓ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⴰⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ
     ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011.
   13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ.
   14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵙⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ, ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⴳⴰⵏ
      ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ « ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⵎⵣ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011.

Pages