ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⵓⴷⵜ

 2013
   15 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.
   8 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⴰⵍⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵀⵏⵏⵓ ⵍⵄⵕⵊ.
   22 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ.
   ⵙⴳ 29 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 7 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ - ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ 19.
   20 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.
   1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵅⴼ «  ⵉⴽⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⴷⵜ : ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ
      ⵉⵙⵢⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ? ».
   2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ « ⵜⴰⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ  ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏⵏⵙ ».
   ⵙⴳ 22 ⴰⵔ 26 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ  ⵡⵉⵙⵙ 12  ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵓ ⵏ
     ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2012.

2014
  •
14 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⴰⴱⴰⴽⵔⵉⵎ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⴷⴷⴰ ⵄⴱⴱⵓ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⵍⵡⴰ
     ⵍⵎⵇⴷⴷⵎ.
  11 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵚⴽⵯⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ » ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ
    ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
  ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 23 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
  3 ⵉⴱⵕⵉⵕ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ - ⵛⵛⴰⵡⵢⴰ/ⵡⵔⴷⵉⵖⴰ.
  ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 23 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵓ ⵏ
    ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013.
  20 ⴷ 21 ⵏⵉⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵉⴳⴳⵣⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ».

 2015  
    13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
    10 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
    12 ⴰⵔ 22 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
    27 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ.
    12 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ.
    25 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.
    25 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
   15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
    21 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ.
    16 ⴰⵔ 23 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ.
 2016 
   • 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
   • 4 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ.
   • 16 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.
   • 23 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.
   • 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.
   • 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵖⵉⵣ.
   • 4 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.
   • 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.
   • 3 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ.
   • 24 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
   • 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
   •10 ⴰⵔ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ.

Pages