ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⵓⴷⵜ

 2017
   • 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, 2967.
   • 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ2017: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
   • ⵙⴳ 09 ⴰⵔ19 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
   • 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵓⴽⴽⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ », ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ,
     ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 24 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ.
   • 08 ⵎⴰⵕⵚ: ⴰⵙⴼⵓⴳ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ.
   • 22 ⵎⴰⵕⵚ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ « ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ
     ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⵉⵜⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ».
   • 23 ⵎⴰⵕⵚ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ: “ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ: ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ
     ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵉⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⵖⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ”.
   • ⵙⴳ 24 ⴰⵔ 27 ⵎⴰⵕⵚ: ⵜⴰⵔⴷⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ.
   • ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 29 ⵎⴰⵕⵚ: ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵄⴷⵉⵜ ⵢⴰⵙⵉⵏ.
   • 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵍⵇⵍⵄⴰ ⵏ ⵙⵏⵀⴰⵊⴰ ».
   • 27 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ:
     ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ».
   • 03 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ.
   • 09 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⴰⵏⵣⴰⵖ ⴷ ⵕⵕⵓⵟⴰⵙⵉⵣⵎ  ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ ».
   • 12 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.
   • 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵜⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵖⵏ ⵅⴼ “ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ
     ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ.
   • 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ: ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ “ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵟⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵕⵍⵉⵢⵓⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵉⴽⵙ
     ⵎⴰⵕⵙⵉⵢ ⴷ ⴽⴽⵏⴰⵎ ⴷ ⵉⵏⴰⵍⴽⵓ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⴰⵔⵉⵣ-ⴷⵉⴽⴰⵕⵟ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⴰⵔⵉⵣ-ⵙⵓⵕⴱⵓⵏ.
   • 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ “ⵜⴰⵎⵉⵟⵓⴷⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ  ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
      ⴰⵊⵉⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉ” ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.
   • ⵙⴳ17 ⴰⵔ22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵍⵖⴰⵏⵏ.
   • ⵙⴳ 24 ⴰⵔ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ:
     « ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ : ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵉ ⵡⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.
   • 21 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ
     ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
   • 27 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ «  ⴰⵙⵜⴰⵍ  ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ  ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
     ⴳ ⵍⵎⵖⵉⴱ ».
   • 05 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ».
   • ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • 08 ⴷⵓⵊⵏⴰⴱⵉⵔ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ  ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ «  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ
     ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ » ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
   • ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 15 ⴷⵓⵊⵏⴰⴱⵉⵔ: ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵏⵏⴳⵣⴰⵏ: ⴰⵙⴽⵓ, ⵜⴰⵎⵉⵟⵓⴹⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵡⵓⴽⴽⵓⵙⵏ ».
   • 22 ⴷⵓⵊⵏⴰⴱⵉⵔ: ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵅⴼ: « ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ».

Pages