ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2019. ⵜⵓⵛⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : « ⴰⵏⵏⵣⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ », ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵎⴰⵕⵚ 2019 – 15 :00, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ 2. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴼⴽ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ. ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴼⵜⴰⵃⴰ ⵄⴰⵎⵔ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ.
ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵏⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵡⵜ - ⵎⴰⵍⵉ : ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴳ ⴰⴳⵓⵣⵓⵎ ⴰⵍⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 ⵙ 15:00 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ.
ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵓⵙⵙⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 07 ⴰⵔ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ, ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ” ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵉⵙⵙⴰⵔⵎ...
ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵓⵙⵙⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 07 ⴰⵔ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ, ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ” ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵉⵙⵙⴰⵔⵎ...
ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳⵔ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ; ⴽⵎⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⵙ ⵜⴱⴹⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴼⵓⵍⴽⵉ. ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ, ⵀⴰ ⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ. ⵓⵏⵛⴽ ⴰⴷ, ⴰⵔ...
ⵜⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵏⴷⴰⵢⵉ ⴰⵛⵢⵓⵎ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⴳⴰⵔ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ, ⵜⵉⵎⵎⴰⴽⵉⵏ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⵢⴰⵏ...

Pages