ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ-ⴰⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019, ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ 12 ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ. ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴱⵏⵄⵍ, ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⵄⵉⵛⴰ ⴱⵓⵃⵊⴰⵕ, ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵍⵅⴰⵟⵉⵕ ⴰⴱⵓⵍⵇⵙⴰⵎ ⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⴷ. ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏⵜ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 02 ⴷ 03 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019 ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ ⴷ ⵜⵉⵏⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. ⴰⵎⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ, ⴷⵉⵖ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵄⵉⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⴰⵙⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ », ⵔⴰ ⵙⵜⵜ ⵉⴼⴽ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴱⴷ ⵍⵀⴰⴷⵉ ⵉⵡⴰⴳ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵊⴷⵉⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2019, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ, ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ (ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ), ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2019. ⵜⵓⵛⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : « ⴰⵏⵏⵣⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ », ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵎⴰⵕⵚ 2019 – 15 :00, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ 2. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴼⴽ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ. ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴼⵜⴰⵃⴰ ⵄⴰⵎⵔ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ.
ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵏⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵡⵜ - ⵎⴰⵍⵉ : ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴳ ⴰⴳⵓⵣⵓⵎ ⴰⵍⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019 ⵙ 15:00 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵙⴼⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ.
ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵓⵙⵙⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 07 ⴰⵔ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2019, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ, ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ” ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵉⵙⵙⴰⵔⵎ...

Pages