ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵜⵉⵎⵉⴹ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ , ⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ...
ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ. ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵏ ⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷ ⵢⴰⴳⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵛⵛⵄⵉⵔ. ⴳ ⵜⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ : « ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ », ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵜⵉⵙⴰⵔⵡⵉⵏ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵔⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 24...
ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵖⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵍⵀⵉⵏⴷ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ » ⴰⴽⵡⴰⵙ 27 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2017 – 18 :00 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵄⵉⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ , ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵚ ⵏⵀⴰⵊⴰ (ⵜⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵟⵓⵕⵕⵉⵙ) », ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜ...
ⵏⴳⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⴰⵣⵡⵓⵍⵏ, ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵖ ⵙ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙ...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations