ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⴰⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ, ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ », ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2016, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴳ 17:00. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ (ⴰⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ, ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ) ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ...
ⵉⵔⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 14 ⴷ15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ« ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ». ⵉⴳⴰⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵙⵏⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰⴳⵜ ⵉⵍⵙ. ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵔ ⵏⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵣⵓ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ», ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016, ⵖⴰ 10:30, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ , ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ: « ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵓⵟⴰⵟ). ⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016, ⴷⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ (ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ) , 3 ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⵜⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⴱⴷⴷⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵎⵙⴳⵉⵜⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ- ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ ; ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴼⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ. ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴰⴷ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ, ⴷⴳ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ”, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵍⴻⵍⵏ ”, ⴳ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 27 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ.
ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ », ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵔⵇⵉⵢⵢⴰ ⴷⵓⵛⴰⵢⵏⴰ ⵓⵄⵎⵎⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵣⵣⴰⴳⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵓⵕⴰ ⵍⵥⵕⵇ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⵓⵎⴰⵍⴽ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ : 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15H00, ⴷⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ...

Pages