ⵙ ⵍⵎⵙⵉⴱⴱⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⵟⵜ, ⴳ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ "ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⵟⵜ", ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ "ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ: ⴰⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ", ⴳ ⵓⴽⵡⴰⵙ 5 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ.
ⵉⵜⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 28 ⴷ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016. ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ...
ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 04 ⵎⴰⵕⵚ 2016 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴼⵔⵉⵡⵏ, ⵉⴼⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵢⴰⵎⵓ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵢⴰⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ. ⵔⴰⴷ ⵎⵍⵏⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵏⵜ...
2013 ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴰⵔ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2013 ⴳ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵙ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵍⵖⴰⵙⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⴰⵍⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴷⵎⵏⴰⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵎⴰⵕⵚ 2013 ⴳ 03 ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⴰⵍⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴷⵎⵏⴰⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵎⴰⵕⵚ 2013 ⴳ 03 ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ», ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2013 ⴳ...
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴷ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ (1900-1936): ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵟⴰⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵚⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ”, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 06 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2013 ⴳ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵜⵜ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵢⵜ ⵃⵎⵣⴰ, ⵉⴽ ⵜⵜ ⵉⵜ ⴰⵎⵔⵣⵉ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴱⴰⵢⵔⵓⵏ. ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ...

Pages