ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ , ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ: « ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵓⵟⴰⵟ). ⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016, ⴷⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ (ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ) , 3 ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⵜⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⴱⴷⴷⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵎⵙⴳⵉⵜⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ- ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ ; ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴼⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ. ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴰⴷ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ, ⴷⴳ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ”, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵍⴻⵍⵏ ”, ⴳ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 27 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ.
ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ », ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵔⵇⵉⵢⵢⴰ ⴷⵓⵛⴰⵢⵏⴰ ⵓⵄⵎⵎⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵣⵣⴰⴳⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵓⵕⴰ ⵍⵥⵕⵇ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⵓⵎⴰⵍⴽ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ : 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15H00, ⴷⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴰⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵅⵖ : « ⵙⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ ». ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016, ⵙⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ , ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵜⵜⵓⵔⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰ ⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴷⵔⵉⵙ ⴱⵏⵣⴽⵔⵉ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ : « ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵜ ⴳ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ : ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⴰⵏⵜ ⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ». ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ...
ⵉⵜⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 4 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ », ⵣⵉ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15 :00, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴰⵎ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⴷⴷⴰ ⵍⵄⵡⵉⵊ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵕⵛⵛⵓⵇ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵜⵙⴰⴼⵜ.

Pages