ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵓⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ, ⴷⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ; ⴰⵢⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ  ⵏⵏⵙ.
ⵜⴱⴹⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ :
  1. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ
  2. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ :
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵏⴷⴰⵢⵉ ⴰⵛⵢⵓⵎⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ

ⵜⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵏⴷⴰⵢⵉ ⴰⵛⵢⵓⵎ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⴳⴰⵔ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.

ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ. ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⵎ ⵓⴳⴰⵔ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ) ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍⴰⵏ,  ⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵎⵉ ⵢⵉⵡⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴷⵔ ⴰⵜ ⵅⴼ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷ.

ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵢⴰⵇⵇⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

Pages