ⴰⵢⵜⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵜⵎⴰ, ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ, ⴼⵍⵍⴰⵡⵏⵜ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵖ ⴷⵔⵓⵖ ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵖⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵓⵏⵉⴱ. ⴳⵉⵖ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴷⵏⵖ...
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⴰⵙⵉⴳⴰⵏ) ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵏ ⵉⵍⵖⴰⵙⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ », ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵓⵅⵕⵉⵚ, ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⴳ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018...
ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵄⵉⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⵉⵎⵥⵕⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ », ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ : ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴳⵓ : « ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⵣⵉ 9 ⵏ ⵣⵉⴽ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵕⴱⴰⵟ.
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 9 ⵎⴰⵕⵚ 2018 – 15 : 00, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ 2968/2018...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations