ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴳⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵉⵎⵔⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙⵅⵓⵚⵚⴰⵏⵉⵏ : ⴰⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⵓⵖⵓⵍⵉⵏ , ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 14 ⴷ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⵉⴱ 2017 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ [ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ]
ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017, 15 :00, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ) : « CULTURE IMMATERIELLE, EXPRESSIONS ARTISTIQUES AMAZIGHES DU MAROC...
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⵔⵔⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15. ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ 2017-2018...
ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2017, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2017...
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵜⵉⵎⵉⴹ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ , ⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ...
ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ. ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵏ ⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷ ⵢⴰⴳⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵛⵛⵄⵉⵔ. ⴳ ⵜⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴼⵙⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ : « ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ », ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵜⵉⵙⴰⵔⵡⵉⵏ...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations