ⵜⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵏⴷⴰⵢⵉ ⴰⵛⵢⵓⵎ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⴳⴰⵔ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ, ⵜⵉⵎⵎⴰⴽⵉⵏ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⵢⴰⵏ...
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ , , ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵃⴰⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⵉⵜⵉⵏ: ⴰⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ”, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 9 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019 ⴳ 15 :00, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ . ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵇⵇⴰⴷ ⵜⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⵍⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ, ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ...
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵙⴳ 20 ⴰⵔ 21 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ », ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ, ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ, ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵥⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ », ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26 ⴷ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵙⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵛⵓⵄⴰⵢⴱ ⴷⴷⴽⴽⵯⴰⵍⵉ, ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ, ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ : ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍⵉⵏ » , ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴷ16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 - ⵜⵉⴼⵔⵜ [doc] - ⵜⴰⴼⵔⴽⵓⴽⵜ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ [PDF] - ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ [PDF]
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔⴷ ⴷ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰ, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ”, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⴽⵜⵉⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵇⴷⵉⵎⵏ ⴷ...

Pages