ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵊⵓⵏ ⵡⴰⵜⵔⴱⵓⵔⵉ : ⵉⵖⵍⵉ ⴷ ⵍⵖⵔⴱ. ⴰⵣⵎⵣ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴱⴱⴰⴱ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵜⵡⴰⵜⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⴱⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉ, ⴰⴷ ⵜⵚⴽⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ, ⵙⵍⵍⴰⵡⵏⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴽⴽⴰⵏ. ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ...
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ. ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ. ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ...
ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 – 15 :00, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵎⵓⴽ-ⵉⵔⴽⴰⵎ” . ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵄⴱⵉ ⵢⵓⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵔⵓⴼⵜ ⵅⴼ ⵉⴷ “ⵎⵓⴽ” ⴰⵔ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵎⵓⴽ-ⵉⵔⴽⴰⵎ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵓ ⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ .
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, ⵅⴼ « ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ». ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ. ⴰⴷ ⴳⵉⵔ ⴰⵎⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⴷ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⴳ...
« ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ » ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ (ⵓⵏⴳⴰⵍ) ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰ ⵏⵏⴰⵊⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵡⴰⵏⵉⵎ (ⵉⵎⵔⵣⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 – 15 :00, ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ. ⴰⵏⴰⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰ ⵎⵓⵍⵉⵚ, ⵙⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ, 15:00, ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵍⵍⴰ ⵙⵄⵉⴷⵉ “ⵅⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ”. ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵡⵕ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⴳⵯⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ, 15:00, ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵍⵍⴰ ⵙⵄⵉⴷⵉ “ⵅⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ”. ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵡⵕ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⴳⵯⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

Pages