ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⴹⵉⵎⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 2 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵏⵏⵉⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵥⵓⵏⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵕⵉⵕⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ. ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵅⴼ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵖⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ...
ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 12 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵕ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵖⵓⵛⵜ 2018, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ », ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26 ⴷ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵙⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ...
ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵊⵓⵏ ⵡⴰⵜⵔⴱⵓⵔⵉ : ⵉⵖⵍⵉ ⴷ ⵍⵖⵔⴱ. ⴰⵣⵎⵣ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴱⴱⴰⴱ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵜⵡⴰⵜⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⴱⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉ, ⴰⴷ ⵜⵚⴽⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ, ⵙⵍⵍⴰⵡⵏⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴽⴽⴰⵏ. ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ...
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ. ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ. ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ...
ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 – 15 :00, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵎⵓⴽ-ⵉⵔⴽⴰⵎ” . ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵄⴱⵉ ⵢⵓⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵔⵓⴼⵜ ⵅⴼ ⵉⴷ “ⵎⵓⴽ” ⴰⵔ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵎⵓⴽ-ⵉⵔⴽⴰⵎ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵓ ⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ .
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, ⵅⴼ « ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ». ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ. ⴰⴷ ⴳⵉⵔ ⴰⵎⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵏⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⴷ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⴳ...

Pages