'‘ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴽⵓⵏⴽⵓⵔⴷ’ ⴷ ⴰⵖⵡⴰⵙ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵉⵙⵙⴼⵙ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ. ⵉⵣⵎⵣⵣ ⴷⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⴰⵡⵙ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵉⵣⵎⵎⵔ ⵓⵖⵡⴰⵙ ⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵓ ⴷⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵅⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⵉⵜ ⵉⴷ ⴰⵙ ⵖⴰ ⵏⵓⵡⵛ, ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ...

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵓⴽ : ⵏ  ⵄⵍⵍⴰⵍ  ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ  ⵏ  ⵕⵕⵉⵢⴰⴹ,  ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ  ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ  2055
ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : 0537-27-84 ⵙⴳ 00 ⴰⵔ 09
ⴰⴼⴰⴽⵚ : 0537-68-05-30

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations