ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵉⵄⵏⵥⵓⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵏⴳⵔ 3 ⴰⵔ 12...
'‘ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴽⵓⵏⴽⵓⵔⴷ’ ⴷ ⴰⵖⵡⴰⵙ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵉⵙⵙⴼⵙ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ. ⵉⵣⵎⵣⵣ ⴷⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⴰⵡⵙ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵉⵣⵎⵎⵔ ⵓⵖⵡⴰⵙ ⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵓ ⴷⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵅⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⵉⵜ ⵉⴷ ⴰⵙ ⵖⴰ ⵏⵓⵡⵛ, ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ...

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵓⴽ : ⵏ  ⵄⵍⵍⴰⵍ  ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ  ⵏ  ⵕⵕⵉⵢⴰⴹ,  ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ  ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ  2055
ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ : 0537-27-84 ⵙⴳ 00 ⴰⵔ 09
ⴰⴼⴰⴽⵚ : 0537-68-05-30
« ⴰⵎⵙⵙⴼⵜⵉ » ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵉⵙⵙⴼⵙⵉⵙⵏ ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴰⴽⵯ...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations