ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ », ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵔⵇⵉⵢⵢⴰ ⴷⵓⵛⴰⵢⵏⴰ ⵓⵄⵎⵎⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉ...
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴰⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵅⵖ : « ⵙⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ ». ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ : « ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵜ ⴳ ⵜⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ : ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⴰⵏⵜ ⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ». ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ...
ⵉⵜⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 4 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ », ⵣⵉ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 15 :00...
ⵙ ⵍⵎⵙⵉⴱⴱⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⵟⵜ, ⴳ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ "ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⵟⵜ", ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ "ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ: ⴰⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ", ⴳ ⵓⴽⵡⴰⵙ 5 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2016, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙ 3...
ⵉⵜⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 28 ⴷ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016...
ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 04 ⵎⴰⵕⵚ 2016...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations