ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ : ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ1960...
ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴽⵔⴰ ⴳⴰⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⴰⵖ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵃⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏⵖⴷ ⴰⵏⴰⵡ. ⵜⵙ...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations