ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

« ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ » ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ. ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵉⵎⵄⴰⵍⴰ ⴰⴽⴷ ⵇⴰⵃ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵉⵏ, […], ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵉ ⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴽⵎⵓⵔⵏ, ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.
ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵅⵔⴷⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵃⵍⴰⵏ, ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ : ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵕⵏ. ⵍⵍⴰ ⵉⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵥⵕⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵢⴰⵏ, ⴰⵎ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵃⴷⵉⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵉⵛⵛⴰⵕⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ, ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵀⵓⵎⵎⴰⵏ ⴽⵔ...
ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⵉ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵢⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴷⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴳⴰ...
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵖ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵥⵉⵥⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴳⴰⵜ. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵏⵓⵔⵔⵉ, ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵎⵎⵓ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵎⴽⵛⴰⵎⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏ « ⵜⵥⵏⴰⴳⵜ » ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜ...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations