ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵍⵍⴰ ⵉⴱⴷⴷⵓ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ, ⵙ ⵓⵄⵍⵍⵎ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵏⵄⴰⵜ ⵏ ⵉⵇⵇⵛⵓⵛⵏ ⴷ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵉⵙⵍⵉ. ⵍⵍⴰ ⵣⵣⵔⵓⵢⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵢⵏ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ, ⵀⴰ ⵢⵉⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵙⵍⵉⵜⵜ. ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵛⵕⴰⴹ, ⵍⵍⴰ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ, ⴰⵡⵉⵏ ⵜⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵉ. ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵢⵉⵡⴹ ⵢⵉⴹ, ⵍⵍⴰ ⵜⵜⵎⵡⴰⵜⵏ ⵉⵏⵛⵛⴰⴷⵏ ⵙ ⵉⵣⵍⴰⵏ. ⵍⵍⴰ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⵉⵙⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵍⵉⵜ,...
ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⵢⴰⴷⵉⵏ ⵉ ⴷ ⵢⴰⵔⵣⴼⵏ, ⵣⵣⵔⵣⵏⵜ ⵔⴰⴳⵡⴰⵊ ⴷⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ, ⵉⵔⴰⵔⵏⵜ ⵙ ⵜⵙⴼⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵢⵔ, ⵎⵖⴰⵔⵏⵜ, ⴷⵡⵍⵏⵜ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵜⵜⴼⵢⵢⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵉⴱⵓⴷⴰ ⴷ ⵉⵛⵓⴹⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵢⵏⵓ ⵉ ⵉⵜⵜⵎⵏⵖⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⵥⴰⵔ, ⵉⵜⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵡⵓⵔⴰⵏ ⴰⵎⵛⵏⴰⵡ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵜ ⵓⵎⵉ ⵜⵛⵎⴷ, ⵜⵢⵣⵎ ⵜⵙⴰ.
ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷⴳ ⵓⵚⴽⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations