ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ. ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵎⴷⵉⵏⵜ ⵓⵔⴷ ⵙⵔⵏⵖ ⵜⴽⴽⵉ ⴱⵕⵕⴰ.ⵢⵉⵡⵙ ⵉ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴳⵔⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ , ⵖⵎⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵜⴳⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉ...
ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵎⵛ ⴳⴰⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ...
ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⴰⵇⵇⴰ ⵄⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵉⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵎ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵥⵕⴼ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⵏ. ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵊⵊ...
ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ « ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⴷⴰⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵣⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ (ⴰⵕⵕⵓⴹ, ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ…), ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⴳⵍⴰⵏⵣⵉⵜ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵥⵕ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵉⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵜⴰⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ » ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴳⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934, ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations