ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵜⵉⵏⴰ ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⴽⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⴱⴰⵙⴰⵏ : ( ⵜⴰⵙⴷⴷⵉⵜ, ⵓⵎⵉⴳ ⵏ ⵎⵓⵏ ⵚⴰⵏ ⵎⵉⵛⵉⵍ, ⵙ ⵏⵏⵊ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ). ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵕⴳⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ1876 ⴷ1884...
ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵙ ⵙⵜⵉⵖ ⵜⵏⵜ ⵣⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ. ⵓⵔⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉⵛⵏⵄⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⴷⵉ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳⵏ ⴷ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵙ ⴰ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ.
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⴷⴰⴳⵙ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵢⵔⴰⵜⵏⵜ ⵛⴰⵕⵍ ⴱⵓⴷⵍⵉⵔ ⴰⴷⵓ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵉⵡⴰⵏⵜ. ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⵜⵏⵜ ⵣⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵄⵔⴱⵉ ⵎⵓⵎⵎⵓⵛ. ⵜⵕⵥⵥⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵀⵡⵡⴰⵏⵏ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ.
ⵖⴰⵔⵙ ⵖⵔ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⴽⴰⵍⵉⵍⴰ ⴷ ⴷⵉⵎⵏⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⵅⵅⵓ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⴰⴳⵙ ⵜⵉⵏⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ. ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵄⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵜⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ...
ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵍⵉⵏ, ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵣⵉⵍⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵡⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵎⵓⵏⵉⴷⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ « ⴰⵎⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ».

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations