ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵎⵎⴰⵥⵥⵍ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⴰ. ⵉⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵍ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⵉⴷⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ...
ⵉⴳⴰ ⵊⵓⵏ ⴷⵓ ⵍⴰⴼⵓⵏⵜⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵜ. ⴰⵔ ⴰⵖ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽ ⵉ ⵉⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⴳⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⴻⵥⵜ. ⵕⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ...
ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ « ⴰⵙⵏⵓⵙ ⴰⵡⵔⵢⵓⵙ » ⵏⵉⵖ « ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ » ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⵉ ⵉⵙⵙⴷⴷⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⴰⵔⵉⵙⵜⵓⵇⵕⴰⵟⵉ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜ ⴰⴳⵣⵣⵏ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⵖⵢⵓⵍ ⴰⵍ ⵓⵎⵓ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ, ⴽⴽⵉⵏⵜ ⵅⴰⴼⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵙⴰⵍ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰ, ⵊⵊⵉⵏⵏ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰ ⵜⵓ...
ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ2014...
ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ2014...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations