ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⵡⴰⴹ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵉⵖⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ2014...
ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷⵉ ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵜⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⵉ 2004...
« ⴰⵎⵙⵙⴼⵜⵉ » ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵉⵙⵙⴼⵙⵉⵙⵏ ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴰⴽⵯ...
ⵣⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰ, ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵜⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵥⵕⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵜⵏⴳⵉ ⵜⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⵡⵉⵏⴳⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⴷⵔⵓⵙⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵣⴰⵖⵉⵏ. ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴼⵍⵏ ⵉ ⵉⴼⴰⵙⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏⵖⴷ...
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵙⵓⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴼ ⵢⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴼⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⵎⵉ. ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⵏⵏⴰⵊⵎ ⴰⵅⵚⴰⵚⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⵇⵔⵢⴰⵏ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵎⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴰⴼⵉⴹ. ⵍⵍⵉ...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations