ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

« ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵜⵔⵉ » ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏⵏⵉ ⵖⴰ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ 33 ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵍⴰⴼⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ.
ⵜⵙⵎⵓⵏ « ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⵓⵏⵉ » ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ. ⵓⵔⵉⵏ ⵜⵏⵜ ⵛⴰ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ. ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵅⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵏⵙⵜⵉ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⵏⴽⴷ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵖⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵍ...
ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ: ⵄⴷⴰⴷⵓⵛ ⴷ ⵜⴰⵔⵉⵔ . ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵄⴷⴰⴷⵓⵛ ⴷ ⵜⴰⵔⵉⵔ , ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵙⵍⵙⵏⴰⵙ ⴷ ⴱⵓⵡⵅⵙⴰⵙ , ⵜⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵄⵉⵛⴰ. ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ, ⴷ...
ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ: ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⴷ ⵢⵉⴼⴽⵔ. ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⴷ ⵢⵉⴼⴽⵔ , ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⴱⵓⵎⵃⵏⴷ , ⵜⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵛⵛ ⴷ ⵓⵖⵔⴷⴰⵢ . ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵅⴰⴼⵙⵏⵜ ⵣⵓⵏⴷ : ⵜⴰⵢⵔ...
ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ: ⴰⵏⴳⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ . ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ , ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⵉ ⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢ , ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵉⵏ ⵉⵏⵙⵉ ⴷ ⴱⵓⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ , ⵜⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵏ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵣⵎ . ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵏⴰ ⵜ...

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations