ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⴰ. ⵙⴳ ⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴳ ⵏⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵙⵏⴰⵎⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣ...
ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵥⴹⵓⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⵎⵎⵓ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009...
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵉⵄⵏⵥⵓⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵏⴳⵔ 3 ⴰⵔ 12...
ⴰⴷⵍⵉⵙ “ⵜⴰⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ” ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴳⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934, ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ. ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵖⴰⵔ ⵢⴰⵔ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵓⵚⵓⴱⴱⴰ.
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰ ⵎⵓⵅⵍⵉⵚ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵙⴰ ⵉⵄⵇⵓⴱⵉ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵅⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004. ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴳⴳⵓⴷⵉⵏ: ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏⴰⴽⵣ, ⵏⵉⵙⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵛⵛⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ.

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations