ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵓⵄⴷⵉⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵜⵏⵥⵕⵓⴼⵜ. ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴰ, ⵜⵜⵓⵡⴰⵍⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵎ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰⴼⵉⵢⵜ ⴷ...
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ, ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴼ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵏⵏⵖ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵎⵓⵜⵏⵉⵏ ⵖ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⴰⴷ, ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵖ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵔⵖⴰ...
ⵙ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 440 ⵏ ⵉⵙⵎ, ⵜⴰⴷⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵙⵔⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴰⴳⵏⴰⵡ, ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⴰⵡⵙ ⵖ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ. ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵣⵓⵢⴽⴰ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵖ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ..., ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵉⵟⵟⵓ ⵏⵖ ⵜⵓⴼⵉⵜⵔⵉ? ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⴷⵉⵔ ⵏⵖ ⴰⵎⵏⴰⵢ? ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ.
ⵉⴳⴰ “ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵙⵔⵓⵙ ⴳ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ” ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵖⴰ ⵏⴰⴼ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ, ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵔⵎ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ, ⵉⵟⵟⴼ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ 367...
ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵃⵎⵔⵉ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵥⵉⵕ ⵎⴰⵎⴽ ⴷⴰ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ, ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⵟⵕⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵢ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴳ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵢⵉⵏⵉ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ. ⵉⵎⴽⵉ ⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴽⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ.

Pages

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations