ⵜⴰⵙⵙⴰⴽⵓⴷⵜ

 • 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001 : ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⴽⵉⴷⵙ ⵉⴱⴷⴷ ⵕⴱⴱⵉ.
 • 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 : ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴽⵉⴷⵙ ⵉⴱⴷⴷ ⵕⴱⴱⵉ, ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴰⵣⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ  ⵉⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2002 : ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴽⵉⴷⵙ ⵉⴱⴷⴷ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ  ⴰⵏⴷⴱⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2002 : ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴽⵉⴷⵙ ⵉⴱⴷⴷ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2002 : ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ  ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 25-26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2002 : ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2003 : ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴽⵉⴷⵙ ⵉⴱⴷⴷ ⵕⴱⴱⵉ, ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2003 : ⴰⵣⵣⵉⵣⵡⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.
 • 17-18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2003 : ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003 : ⵉⵙⵎⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴽⵉⴷⵙ ⵉⴱⴷⴷ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⴰⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ  ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 2 ⵎⴰⵕⵚ 2004 : ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵎⵉ ⵜⵏⴷⵓⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.
 • 5 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2004 : ⴰⵣⵣⵉⵣⵡⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.
 • 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2004 : ⴰⵣⵣⵉⵣⵡⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ.
 • 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004 : ⴰⵣⵣⵉⵣⵡⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴷⵉⵡⴰⵏ ⵍⵎⴰⴹⴰⵍⵉⵎ.
 • 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004 : ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ iso-unicode
 • 16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2004 : ⴰⵣⵣⵉⵣⵡⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ.
 • 21 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2004 : ⴰⵣⵣⵉⵣⵡⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵖⵣⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 23-24 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2004 : ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 4-6 ⵎⴰⵕⵚ 2005 : ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2005 : ⴰⵣⵣⵉⵣⵡⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
 • 22 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2005 : ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ  ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵎⵉ ⵜⵜⴼⴽⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 27 ⵎⴰⵕⵚ 2006 : ⵉⵙⵎⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴽⵉⴷⵙ ⵉⴱⴷⴷ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 16 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2006 : ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2006 : ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ  ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⴽ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations