ⵜⴰⵙⵙⴰⴽⵓⴷⵜ

2001
 • 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001 : ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ,
 • 17 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2001 : ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴳ  ⵉⵙⴰⵔⵙ  ⵉⵜⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⵔⴼⵉ ⵅⴼ ⴹⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
2002
 • 14  ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2002 : ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 25/26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 31 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴷ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ: ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 
2003
 • 30 ⴷ 31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
 • 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵄⴰⵡⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.
 • 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
2004
 • 30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 2 ⵎⴰⵕⵚ : ⵓⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.
 • 4 ⴷ 5 ⴷ 6 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 5 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.
 • 14 ⴷ 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ.
 • 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ « ⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵍⵎⴰⴹⴰⵍⵉⵎ ».
 • 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ « ISO-UNICOD » ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
 • 16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ  ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⵓ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 23 ⴷ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 23 ⴷ 24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
2005
 • 4 ⴰⵔ 6 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ.
 • 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ  ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ.
 • 22 ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2004.
 • 16 ⴷⵓⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴰⵏ.
 
2006
 •  8 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ  ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⴹⵜ.
 • 15 ⵎⵣⵕⵚ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ⵏ ⵉⵊⵏⵢⵓⵕⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.
 • 21 ⵎⴰⵕⵚ : ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 16 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ 2005.
 • 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵏⴱ ⵣⵓⵀⵕ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
 • ⵙⴳ 25 ⴰⵔ 28 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵕⵢⵓ.
 
2007
 • 25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ - ⵕⵕⴱⴰⴹ.
 • 8 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ.
 • 30 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 23 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.
 • 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵉⵡⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ (ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴳ ⵉ ⵉⴷⵖⴰⵔⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵣⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵄⵣⵉⵇ.
 • 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⴰ  ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.
 • 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ.
 • 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - 2006.
 • ⵙⴳ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⵔ 2 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ.
 • ⵙⴳ 26 ⴰⵔ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 12 ⴷ 13 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ « ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉ.
 • 14 ⴷ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 27 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 
2008
 • 13 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ
 • 14 ⵎⴰⵕⵚ :    ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 6 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
 • 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ - ⴼⴰⵙ- ⵙⴰⵢⵙ.
 • 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⵏⵙⵍⵎ - ⵉⴽⵙ ⵓⵏ ⴱⵔⵓⴱⴰⵏⵙ.
 • 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ - ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ- ⴷⵔⴰ- ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.
 • 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ - ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵢⵢⴰ.
 • 6 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵚⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴷⴳⴰⵏⵉⵏ - ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ.
 • 10 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ.
 • 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵉⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - 2007.
 • 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵛⴽⴽⴰⵔⵉⵏ 14000 ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ « ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵛⴽⴽⴰⵔⵉ » ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⵙⵎⴰⵕⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.
 • 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵊⴰⴽ ⴱⵉⵔⴽ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵜⵉⵏ - ⵕⵕⴱⴰⴹ.
 • 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 
2009
 • ⵙⴳ 5 ⴰⵔ 9 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ ⵙⴳ 19 ⴰⵔ 23 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⵜⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 23 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 13 ⴰⵔ 22 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⵓⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵔ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵜⴰⵡⴰⵍ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ.
 • ⵙⴳ 23 ⴰⵔ 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ  ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵜⵜⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 8 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ
 • ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 20 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ  ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 20 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • ⵙⴳ 23 ⴰⵔ 28 ⵎⴰⵕⵚ ⴷ ⵙⴳ 6 ⴰⵔ 10 ⵉⵕⵉⵔ : ⵜⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 17 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⵏⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⵍ - ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ.
 • 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.
 • 24 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
 • ⵙⴳ 27 ⴰⵔ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • ⵏⴳⵔ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷ 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.
 • 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⴻ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ - ⵕⵕⴱⴰⴹ.
 • 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⵜⴰⵡⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.
 • 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⴽⵍⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ - ⵕⵕⴱⴰⴹ.
 • ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵕⵢⵓ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ - ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.
 • 20 ⴰⵔ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ « ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ » ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵢⵓⵏⴼⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ».
 • 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴽⵜⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

Associations