ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎ. ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳⵔ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⴳⴰⵏ :

  • ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ;
  • ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ;
  • ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ;
  • ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ;
  • ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ.

ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⵉⴷⵊ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴷⴰ ⵜ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ, ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⵉⴽⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵜⵜⵖⵉⵎⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵍⵍⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵙ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⵉⵙⵎⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓⵀ 2002, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵣⵎⵣⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ.

ⵉⴳ ⵢⵓⵔⴰ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵊⵊ ⴳ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵜ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵏⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ.

ⵜⵜⵡⵓⵛⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⴷⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵢⵉⴷⵊ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ. ⵉⵥⵕ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵢⵓⵛⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴳ  ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.

ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴷⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵍⵓⴳⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵣⴰⵣ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵙⵄⴷⴷⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵅⴰⴼⵙⵏⵜ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷⴰ, ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵇⵉⵎ.

ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ. 

ⵍⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⵓⴳⵔⵏ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ (2/3). ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 2/3 ⵏ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ.

ⵉⵣⵎⵎⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⴱⴷⴰ ⵏⵖ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ. ⵎⴰⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵍ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵓⵜ, ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵏⵉ ⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙⵏ. ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵔⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⵙⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ : ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵜ, ⴷ ⵙⴰ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳⵔ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ.